Ausstellung Semmelweis Museum Budapest 2005 / Exhibition Semmelweis Museum Budapest 2005

Semmelweis Medical History Museum, Apród utca 1-3., H-1013 Budapest , - www.semmelweis.museum.hu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
klaus@peitgen.de